Ken Lo
----
 
English: Ken LO
Cantonese: LO Wai-Kwong
Mandarin: LU Hui-Guang
Rubber-legged villain - Drunken Master 2