Yuen Biao
----
 
English: Jimmy/Bill YUEN
Cantonese: YUEN Biu
Mandarin: YUEN Biao
Real Name:
HSIA Ling-Jun